canadian-flag

Cơ hội quyên góp mới cho nhà tài trợ Canada

Quỹ Từ thiện MDRT đã lập một quỹ tại Canada thông qua Charities Aid Foundation Canada (Quỹ Hỗ trợ Tổ chức từ thiện Canada). Tên của quỹ là Canadian Friends of the MDRT Foundation (Bạn bè Canada của Quỹ Từ thiện MDRT). Thành viên sinh sống tại Canada có thể quyên góp cho Quỹ Từ thiện MDRT và nhận khấu trừ thuế từ thiện và vinh danh nhà tài trợ Knight. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho Chương trình Tài trợ Toàn cầu của Quỹ từ thiện MDRT.

Có thể quyên góp cho quỹ này vào mọi lúc trong năm. Đường dẫn sẽ được quảng bá trong các chiến dịch gây quỹ của Quỹ Từ thiện MDRT, bao gồm Ngày Cho đi MDRT và chiến dịch từ thiện tại Hội nghị Thường niên MDRT, Hội nghị Toàn cầu MDRT và Hội nghị Thường niên Top of the Table.

Bạn có thể quyên góp trực tuyến một cách an toàn, hoặc qua séc, chuyển khoản hoặc chuyển giao chứng khoán, vui lòng liên hệ info@cafcanada.ca

Để biết thêm thông tin về vinh danh nhà tài trợ của Quỹ Từ thiện MDRT, vui lòng liên hệ foundation@mdrt.org