Endorse a charity for funding
Featured Content

Giới thiệu một tổ chức từ thiện xin tài trợ

Quỹ Từ thiện MDRT tài trợ cho hàng loạt tổ chức từ thiện khác nhau trên toàn thế giới thông qua Chương trình Tài trợ Toàn cầu. Điểm chung của tất cả các tổ chức này là đều có mối liên quan đến một thành viên MDRT.

Là thành viên MDRT, bạn có thể giới thiệu một tổ chức từ thiện để xin tài trợ. Tổ chức từ thiện hoàn thành quy trình đăng ký; tất cả những gì họ cần từ bạn là họ tên, Mã số MDRT, email và một bức thư giới thiệu của bạn.

Quy trình đăng ký hiện đã mở và được dịch sang chín ngôn ngữ. Hạn chót để đăng ký cho chu kỳ tài trợ 2025 là ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Để tìm hiểu thêm:

  • Ghé thăm trang www.mdrtfoundation.org

  • Dự buổi webinar sắp tới về quy trình đăng ký xin tài trợ. Ngày và thông tin đăng ký ở đây.

  • Liên hệ với chúng tôi qua grants@mdrt.org