CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ TOÀN CẦU

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ TOÀN CẦU

Lợi ích Độc quyền dành cho Thành viên

Là cơ quan từ thiện của Million Dollar Round Table (MDRT), hiệp hội các chuyên gia tài chính hàng đầu, Quỹ Từ thiện MDRT phản ánh tinh thần quan tâm và chia sẻ của các thành viên trên toàn cầu.

Quỹ Từ thiện MDRT có một số hạng mục tài trợ cấp cho các tổ chức từ thiện trong cả năm. Một điểm chung của tất cả các tổ chức nhận tài trợ là được một thành viên MDRT hiện thời giới thiệu.

Tổng quan01

Đơn đăng ký tham gia Chương trình Tài trợ Toàn cầu được thực hiện qua cổng thông tin trực tuyến.

Đại diện tổ chức từ thiện sẽ điền đơn đăng ký và thành viên MDRT sẽ cung cấp thư giới thiệu.

Mở đăng ký vào ngày 22 tháng 6 năm 2022. Hạn chót nộp đơn là ngày 1 tháng 9 năm 2022.

global
Overview - vt

Chương trình Tài trợ Toàn cầu của Quỹ MDRT

Chương trình Tài trợ Toàn cầu thuộc Quỹ Từ thiện MDRT tài trợ cho nhiều loại dự án từ thiện nhằm hỗ trợ những người kém may mắn hơn trên toàn thế giới. Đơn xin tài trợ phải được một thành viên hiện thời của Million Dollar Round Table (MDRT) giới thiệu.  

Hướng dẫn về điều kiện cần và đủ cho tổ chức từ thiện và thành viên

 1. Đơn xin tài trợ phải được một thành viên MDRT hiện thời giới thiệu.

 2. Tổ chức phải đăng ký tại quốc gia của mình là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ (NGO) đang hoạt động vì mục đích từ thiện.

 • Nếu có trụ sở tại Hoa Kỳ, phải thuộc diện nêu trong Phần 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ.
 1. Thành viên giới thiệu không được là tình nguyện viên hoặc có mối quan hệ cá nhân với tổ chức từ thiện.
 • Đơn xin tài trợ bao gồm các câu hỏi liên quan đến hoạt động tình nguyện của thành viên, nếu có. 

 • Tuy nhiên, hàng năm ba khoản tài trợ sẽ được cấp để tôn vinh tác động quan trọng của công tác tình nguyện của thành viên với tổ chức từ thiện.

 1. Tổ chức từ thiện chưa nhận Tài trợ Toàn cầu của Quỹ Từ thiện MDRT trong năm trước.

 2. Thành viên MDRT không giới thiệu một tổ chức từ thiện từng nhận được Tài trợ Toàn cầu trong năm trước.

Qũy từ thiện MDRT không tài trợ tiền cho bất kỳ một thực thể nào được nêu dưới đây:

 • Cá nhân

 • Tổ chức từ thiện tư nhân, quỹ tiếp nhận tiền tài trợ hoặc tổ chức từ thiện có vai trò chính yếu là tái cấp tiền tài trợ

 • Dự án dựa trên tín ngưỡng bao gồm truyền tải thông điệp hoặc tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng; và/hoặc dự án giới hạn cho những người theo một tín ngưỡng nhất định

 • Tổ chức hoặc dự án là đại diện tích cực cho các tổ chức chính trị hoặc vấn đề chia rẽ.

 • Tổ chức thể hiện hành vi phân biệt đối xử tuổi tác, màu da, quốc tịch, thương tật, giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng giới tính, tình trạng hoặc phục vụ trong quân ngũ.

 • Trường cao đẳng, đại học, trường học trừ khi yêu cầu xin tài trợ cho một chương trình hay hoạt động nhằm hỗ trợ cho quảng đại quần chúng hoặc nhóm người đang gặp rủi ro.

 • Sự kiện gây quỹ, quyên góp hoặc chiến dịch gây quỹ

 • Học bổng học thuật dành cho cộng đồng nói chung (Trái với học bổng học thuật hoặc học bổng của các chương trình dành cho những người có nhu cầu thuộc nhóm dân cư thiểu sổ hoặc bị gạt ra ngoài lề)

Quy trình Đăng ký Trực tuyến

Quy trình nộp đơn xin tài trợ qua mạng gồm hai bước:

Bước 1: Nộp Thư Yêu cầu (LOI). Trong vòng hai tuần bạn sẽ được thông báo liệu bạn có được chấp thuận nộp đơn xin tài trợ hay không.

Bước 2: Nộp đơn xin Tài trợ Toàn cầu.

Đơn xin tài trợ phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 1 tháng 9.

Chúng tôi kỳ vọng một đại diện của tổ chức từ thiện sẽ làm đơn xin tài trợ, chứ không phải là thành viên MDRT. Thành viên MDRT chịu trách nhiệm cung cấp cho đại diện tổ chức từ thiện tên, địa chỉ email, mã số thành viên MDRT của mình và một bức thư giới thiệu (xem đơn đăng ký để biết thêm hướng dẫn chi tiết về thư giới thiệu).

Vui lòng lưu ý rằng: Chương trình tài trợ toàn cầu là tên gọi của hai chương trình tài trợ riêng biệt trước đây của Quỹ từ thiện MDRT: Chương trình Tài trợ Toàn cầu và Tài trợ Chất lượng Cuộc sống. Các câu hỏi trong đơn xin tài trợ này phản ánh cả hai chương trình.

** Thông tin cần có trong Thư Yêu cầu (LOI) và Đơn xin tài trợ**

BƯỚC 1:**Câu hỏi trong Thư Yêu cầu (LOI)

**

§ Tên Dự án

§ Tóm tắt Dự án

§ Tên thành viên MDRT

§ Mã số MDRT#

§ Email thành viên MDRT

§ Tổ chức của bạn có đăng ký tại quốc gia mình là một tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động vì mục đích từ thiện không?

§ Các dạng dự án dưới đây không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Quỹ Từ thiện MDRT:

o Dự án dựa trên tín ngưỡng bao gồm truyền tải thông điệp hoặc tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng; và/hoặc dự án giới hạn cho những người theo một tín ngưỡng đã định.

o Quỹ tiếp nhận tiền tài trợ hoặc quỹ tái cấp tiền tài trợ.

o Sự kiện gây quỹ, sự kiện thể thao, quỹ quyên góp hoặc chiến dịch gây quỹ.

o Học bổng học thuật dành cho cộng đồng nói chung (Học bổng học thuật hoặc học bổng của các chương trình dành cho những người có nhu cầu thuộc nhóm dân cư thiểu sổ hoặc bị gạt ra ngoài lề đủ điều kiện nhận tài trợ)

Ø Vui lòng đánh dấu vào ô này để xác nhận rằng tổ chức hoặc dự án của bạn không thuộc một hoặc các loại không đủ điều kiện nêu trên.

BƯỚC 2**: Câu hỏi trong Đơn xin tài trợ**

A) Giới thiệu vắn tắt về Tổ chức

§ Tuyên bố sứ mệnh

§ Trọng tâm của Tổ chức (chọn một)

o Động vật và/hoặc môi trường

o Nghệ thuật

o Trẻ em

o Giáo dục

o Vấn đề mất an ninh lương thực

o Sức khỏe và an sinh

o Tình trạng vô gia cư

o Dịch vụ nhân đạo

o Nghiên cứu y khoa

o Sức khỏe tâm thần

o Người khuyết tật

o Người cao tuổi

o Nếu không mục nào ở trên mô tả tổ chức của bạn, vui lòng cho biết trọng tâm từ thiện hàng đầu của tổ chức của bạn là gì

B) Yêu cầu tài trợ

§ Tên Dự án [thông tin được cung cấp tại Thư Yêu cầu, nhưng bạn có thể chỉnh sửa]

§ Tóm tắt Dự án [thông tin được cung cấp tại Thư Yêu cầu, nhưng bạn có thể chỉnh sửa]

§ Kết quả có thể đo lường

§ Tổng Chi phí Dự án (tính theo đô la Mỹ)

§ Tổng số tiền được Yêu cầu (tính theo đô la Mỹ)

§ Khu vực Địa lý của dự án này

§ Phạm vi Ảnh hưởng

o Dự án này có tầm ảnh hưởng lên một cộng đồng địa phương hoặc khu vực cụ thể nào không, hoặc dịch vụ có mở rộng trên một hay nhiều quốc gia không?

C) Thành viên MDRT có tham gia tổ chức Từ thiện (có hoặc không)

§ Thành viên giới thiệu của bạn có là tình nguyện viên của tổ chức của bạn không?

D) Thông tin về Tình nguyện viên là Thành viên MDRT (chỉ trong trường hợp nếu bạn trả lời CÓ)

Các câu hỏi dưới đây sẽ CHỈ được hỏi nếu tình nguyện viên là thành viên MDRT tham gia vào tổ chức của bạn

 • Số năm làm Tình nguyện viên

Thành viên MDRT này đã làm tình nguyện viên tại tổ chức của bạn được bao nhiêu năm?

 • Số giờ làm Tình nguyện viên

Thành viên MDRT này làm tình nguyện viên tại tổ chức của bạn bao nhiêu giờ mỗi tháng?

 • Vai trò của Tình nguyện viên

Vai trò của thành viên MDRT trong tổ chức của bạn là gì? Trong vai trò tình nguyện viên họ đảm trách lĩnh vực gì? Hãy nêu toàn bộ các vai trò hiện tại và trước đây.

 • Tầm ảnh hưởng của Tình nguyện viên

*Vui lòng cho chúng tôi biết những kết quả quan trọng nhất mà thành viên MDRT đã đạt được khi làm tình nguyện viên cho tổ chức của bạn. Người đó đã có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của tổ chức? *

E) Trạng thái của Tổ chức từ thiện và Tình hình tài chính

§ Tài liệu chứng mính trạng thái của tổ chức từ thiện

Hãy cung cấp tài liệu do chính phủ của bạn cấp thể hiện tổ chức của bạn đang hoạt động vì mục đích từ thiện. Nếu có trụ sở tại Hoa Kỳ, vui lòng tải lên thư xác nhận do Tổng cục Thuế (IRS) cấp thể hiện tổ chức của bạn thuộc diện 501(c)3.

§ Ngân sách Thường niên (tính theo đô la Mỹ)

Ngân sách hoạt động thường niên của tổ chức của bạn là bao nhiêu?

§ Báo cáo Tài chính

Vui lòng tải lên báo cáo tài chính mới nhất đã được kiểm toán của tổ chức của bạn. Nếu tổ chức của bạn không có báo cáo được kiểm toán, vui lòng cung cấp bảng cân đối tài khoản hoặc báo cáo thu chi. Nếu có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn có thể nộp mẫu IRS 990.

§ Chi phí Dự án (tính theo đô la Mỹ)

Vui lòng cho biết rõ tiền tài trợ từ Quỹ Từ thiện MDRT sẽ được dùng ra sao. Hãy nêu càng chi tiết càng tốt về dự án được mô tả ở trên.  Tiền lương nhân viên là khoản chi được chấp nhận nếu họ làm cho một lĩnh vực cụ thể của chương trình. Qũy từ thiện MDRT ưu tiên tài trợ tiền lương cho các nhân viên làm cho các lĩnh vực của chương trình hơn là tiền lương cho bộ phận hành chính và nhân viên gây quỹ.

F) Điều kiện đáp ứng

§ Tổ chức của bạn đáp ứng các điều kiện để giải quyết vấn nạn này như thế nào? Bạn có chuyên môn và kinh nghiệm gì trong lĩnh vực dự án này?

G) Kể câu chuyện về Tổ chức Của bạn

§ Ảnh -- Tải một hình ảnh về hoạt động của tổ chức của bạn

§ Hình ảnh hoặc Video khác (tùy chọn)

§ Câu chuyện của Khách hàng -- Kể cho chúng tôi nghe về tác động của chương trình của bạn (tùy chọn)

H) Thư Giới thiệu từ thành viên MDRT

§ Cung cấp thư giới thiệu từ thành viên MDRT giới thiệu

**Hướng dẫn đối với thành viên MDRT: Đây là cơ hội để bạn trình bày với ủy ban xét duyệt lý do vì sao bạn quan tâm đến vấn nạn hoặc tổ chức này, và hoạt động tình nguyện cho tổ chức này đã tác động đến bạn ra sao. Thư của bạn sẽ được đánh giá là một cấu phần của đơn xin tài trợ.

Thư của bạn nên trả lời ít nhất một trong các câu hỏi sau:

o Tại sao bạn lại quan tâm đến tổ chức từ thiện này?

o Tại sao bạn nghĩ Qũy từ thiện MDRT nên tài trợ cho tổ chức từ thiện này? Nếu bạn quen thuộc với dự án cụ thể mà họ đang xin tài trợ, hãy cho chúng tôi biết lý do vì sao chúng tôi nên tài trợ cho dự án này.

o Bạn có mối liên hệ cá nhân nào với vấn nạn hoặc nhóm dân cư mà tổ chức từ thiện này đang xử lý không?

Độ dài của thư giới thiệu: 1 trang (350-500 từ)

Giải thích thuật ngữ

Chiến dịch gây quỹ:  Chiến lược gây quỹ cho các mục tiêu dài hạn nhắm đến một mục tiêu cụ thể hoặc một loạt mục tiêu. Thường được áp dụng cho các mục tiêu gây tác động lớn của một tổ chức từ thiện như mua đất hoặc xây dựng một công trình mới. Nó bao gồm việc gây một số tiền lớn trong một khoảng thời gian xác định.

**
**Quỹ tiếp nhận tiền tài trợ (Donor-advised fund - DAF): Một công cụ hoạch định tiền từ thiện tại Hoa Kỳ; một tài khoản được lập ra để nhận tiền quyên góp cho một tổ chức từ thiện công cộng. Quỹ cho phép người quyên góp đóng góp một khoản tiền từ thiện, nhận được khoản khấu trừ thuế ngay lập tức và sau đó đề xuất các khoản tài trợ bằng tiền từ quỹ theo thời gian. 

Thành viên MDRT giới thiệu: Thành viên Million Dollar Round Table (MDRT)  giới thiệu và hỗ trợ một tổ chức từ thiện trong quy trình nộp Thư yêu cầu (LOI) và nộp đơn xin Tài trợ Toàn cầu từ Quỹ từ thiện MDRT.

Quỹ quyên góp: Tài sản mà một tổ chức phi lợi nhuận nhận được để dùng cho mục đích từ thiện. Những khoản quyên góp này được đầu tư vào một quỹ quyên góp và tiền lãi thu được từ các khoản đầu tư đó có thể được chi cho các hoạt động phi lợi nhuận.

Tiền tài trợ: Khoản tiền được trao cho một tổ chức từ thiện để tài trợ cho một mục tiêu dự án cụ thể. Tiền tài trợ về cơ bản là quà tặng không phải hoàn lại. Để được xem xét cấp tiền tài trợ, tổ chức từ thiện phải hoàn thành quy trình xin tài trợ.

Thư Yêu cầu (LOI): Bước đầu tiên trong quy trình xin tài trợ. Thư giới thiệu một tổ chức từ thiện với một nhà tài trợ tiềm năng nhằm xác thực tổ chức đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ. Nếu Thư yêu cầu được chấp thuận, thì tổ chức sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn xin tài trợ để cung cấp thêm thông tin về công tác từ thiện và dự án mà tổ chức đang tìm kiếm tài trợ. Việc Thư yêu cầu được chấp thuận không có nghĩa đơn xin tài trợ sẽ được chấp thuận.

Tuyên bố về sứ mệnh: Bản tóm tắt chính thức về mục tiêu và giá trị của một tổ chức; một tuyên bố ngắn gọn về lý do tại sao tổ chức tồn tại.