โครงการ GLOBAL GRANTS

โครงการ GLOBAL GRANTS

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

มูลนิธิ MDRT สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและการแแบ่งปันทางจิตวิญญาณของ การเป็นสมาชิกทั่วโลกในฐานะองค์กรการกุศลของ Million Dollar Round Table (MDRT) ซึ่งเป็นสมาคมชั้นนำของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน

มูลนิธิ MDRT มอบเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรการกุศลในหลากหลายประเภทตลอดทั้งปี ผู้รับเงินช่วยเหลือของเราทุกคนได้รับการรับรองจากสมาชิก MDRT ปัจจุบัน

ภาพรวม01

การสมัครเข้าโครงการ Global Grant จะต้องทำผ่านพอร์ทัลออนไลน์

ตัวแทนองค์กรการกุศลจะกรอกใบสมัครนี้ และสมาชิก MDRT จะส่งจดหมายรับรอง

แอปพลิเคชันจะเปิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2023 และกำหนดเส้นตายในการส่งคือ 1 กันยายน 2023 หากมีคำถาม โปรดติดต่อ Barbara Jimenez ที่ Grants@mdrt.org หรือ 847-993-4969

map
Overview - th

โปรแกรม Global Grants ของมูลนิธิ MDRT


โครงการ Global Grants ของมูลนิธิ MDRT ให้ทุนสนับสนุนโครงการการกุศลที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก การสมัครขอรับเงินช่วยเหลือต้องได้รับการรับรองโดยสมาชิกปัจจุบันของ Million Dollar Round Table (MDRT)  

หลักเกณฑ์การมีสิทธิ์ได้รับเลือกสำหรับองค์กรการกุศลและสมาชิก

 1. สมาชิก MDRT ปัจจุบันต้องเป็นผู้รับรองใบสมัคร

 2. องค์กรจะต้องจดทะเบียนในประเทศบ้านเกิดของตนในฐานะองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหา กำไรหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

 • หากอยู่ในสหรัฐอเมริกา องค์กรจะต้องจัดประเภทอยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากรภายใน ประเทศ มาตรา 501(c)(3)
 1. สมาชิกที่ให้การรับรองไม่จำเป็นต้องเป็นอาสาสมัครหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับองค์กร การกุศล
 • ใบสมัครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอาสาสมัครของสมาชิก หากมี 

 • อย่างไรก็ตาม จะมีการมอบเงินช่วยเหลือสามทุนในแต่ละปีเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อ ผลกระทบที่อาสาสมัครสร้างอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กรการกุศลของสมาชิก

 1. ในปีที่แล้ว องค์กรการกุศลไม่ได้รับเงินช่วยเหลือมูลนิธิ MDRT Global Grant

 2. สมาชิก MDRT ไม่ได้ให้การรับรององค์กรการกุศลที่ได้รับเงินช่วยเลือ Global Grant ในปี ที่แล้ว

มูลนิธิ MDRT ไม่ได้มอบเงินช่วยเหลือสำหรับ:

 • รายบุคคล

 • องค์กรการกุศลเอกชน กองทุนแนะนำผู้บริจาค หรือองค์กรการกุศลที่มีบทบาทหลักใน การให้เงินช่วยเหลือซ้ำ

 • โครงการที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานด้านความศรัทธาหรือศาสนาซึ่งรวมถึงการสื่อสารด้าน ความศรัทธาและสื่อเพื่อการศึกษา และ/หรือโครงการที่จำกัดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตาม ความศรัทธาที่เป็นพื้นฐานของโครงการ

 • องค์กรหรือโครงการที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องประเด็นทางการเมืองหรือการแบ่งแยก

 • องค์กรที่เลือกปฏิบัติตามอายุ สีผิว สัญชาติ ความทุพพลภาพ เพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การรับราชการทหารหรือสถานะ

 • วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน เว้นแต่คำขอเพื่อโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมหรือกลุ่มเสี่ยง

 • งานระดมทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการรณรงค์หาเงินทุน

 • ทุนวิชาการที่เปิดให้ชุมชนในวงกว้าง(ตรงกันข้ามกับทุนการศึกษาหรือทุนโครงการสำหรับ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่ถูกสังคมปฏิเสธหรือด้อยโอกาส)

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์มีสองขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ส่งจดหมายสอบถาม (LOI) คุณจะได้รับแจ้งภายในสองสัปดาห์ว่าคุณได้รับ การอนุมัติให้ส่งใบสมัครเพื่อรับเงินช่วยเหลือหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2: ส่งใบสมัครสำหรับโครงการ Global Grant ซึ่งจะต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน

ความคาดหวังของเราคือ เราต้องการให้ตัวแทนจากองค์กรการกุศลเป็นผู้กรอกใบสมัคร ไม่ใช่สมาชิก MDRT สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ชื่อ อีเมล หมายเลขประจำตัว MDRT และจดหมายรับรองแก่ตัวแทนองค์กรการกุศล (ดูคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม ได้ในใบสมัคร)

หมายเหตุ: โครงการ Global Grants เป็นชื่อของสองโครงการก่อนหน้านี้ที่แยกกันภายใต้มูลนิธิ MDRT ซึ่งคือ Worldwide Grants และ Quality of Life Grants คำถามในการสมัครสะท้อนถึง ทั้งสองโครงการนี้

** ข้อมูลที่ร้องขอในจดหมายสอบถาม (LOI) และใบสมัคร**

ขั้นตอนที่ 1:** คำถามเกี่ยวกับจดหมายสอบถาม (LOI)

**

§ ชื่อโครงการ

§ สรุปโครงการ

§ ชื่อสมาชิก MDRT

§ หมายเลขรหัส MDRT

§ อีเมลสมาชิก MDRT

§ คุณลงทะเบียนในประเทศของคุณในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการเพื่อการกุศล หรือไม่

§ โครงการต่อไปนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือของมูลนิธิ MDRT

o โครงการที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานด้านความศรัทธาซึ่งรวมถึงการสื่อสารด้านความศรัทธาและ สื่อเพื่อการศึกษา และ/หรือโครงการที่จำกัดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามความศรัทธาที่เป็นพื้นฐาน ของโครงการ

o กองทุนแนะนำผู้บริจาคหรือมูลนิธิที่มอบเงินทุนช่วยเหลืออีกครั้ง

o กิจกรรมหาเงินทุน กิจกรรมด้านกีฬา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือแคมเปญเพื่อการระดมทุน

o ทุนวิชาการที่เปิดให้ชุมชนในวงกว้าง (ทุนการศึกษาหรือทุนโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการ* ความช่วยเหลือจากผู้ที่ถูกสังคมปฏิเสธหรือด้อยโอกาสมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน)*

Ø โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อยืนยันว่าองค์กรหรือโครงการของคุณไม่เข้าข่ายหมวดหมู่ที่ ไม่มีสิทธิ์ขอเงินช่วยเหลือหนึ่งหมวดหมู่หรือมากกว่า

ขั้นตอนที่ 2:คำถามเกี่ยวกับการสมัคร

A) ภูมิหลังขององค์กร

§ พันธกิจหลัก

§ การมุ่งเน้นขององค์กร (เลือกหนึ่ง)

o สัตว์และ/หรือสิ่งแวดล้อม

o ศิลปะ

o เด็ก

o การศึกษา

o ความไม่มั่นคงด้านอาหาร

o สุขภาพและสุขภาวะ

o การกุศลเพื่อคนไร้บ้าน

o บริการมนุษย์

o การวิจัยทางการแพทย์

o สุขภาพจิต

o ผู้พิการ

o ผู้สูงอายุ

o หากไม่มีสิ่งใดข้างต้นอธิบายถึงองค์กรของคุณ โปรดระบุการมุ่งเน้นหลักด้านการกุศล ของคุณ

B) การขอเงินทุน

§ ชื่อโครงการ [ข้อมูลที่ให้ไว้ในการส่งจดหมายสอบถาม แต่คุณสามารถแก้ไขได้]

§ สรุปโครงการ [ข้อมูลที่ให้ไว้ในการส่งจดหมายสอบถาม แต่คุณสามารถแก้ไขได้]

§ ผลลัพธ์ที่ประเมินได้

§ ต้นทุนทั้งหมดของโครงการ (เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ)

§ จำนวนเงินทุนที่ขอ (เป็นดอลลาร์สหรัฐ)

§ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของโครงการนี้

§ ขอบเขตของผลกระทบ

o โครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือภูมิภาคหนึ่งๆ หรือจะส่งผลกระทบครอบคลุม ทั่วประเทศหรือหลายประเทศ

C) การมีส่วนร่วมของสมาชิก MDRT กับการกุศล (ใช่ หรือ ไม่ใช่)

§ สมาชิกผู้ให้การรับรองของคุณเป็นอาสาสมัครกับองค์กรของคุณหรือไม่

D) ข้อมูลของอาสาสมัครสมาชิก MDRT (เฉพาะในกรณีที่คุณตอบว่า ใช่)

คำถามต่อไปนี้จะถูกถามก็ต่อเมื่อสมาชิก MDRT เป็นอาสาสมัครกับองค์กรของคุณ

 • จำนวนปีการเป็นอาสาสมัคร

สมาชิก MDRT เป็นอาสาสมัครกับองค์กรของคุณมากี่ปี

 • จำนวนชั่วโมงที่อาสา

สมาชิก MDRT คนนี้อาสาให้กับองค์กรของคุณกี่ชั่วโมงต่อเดือน

 • บทบาทของอาสาสมัคร

บทบาทของสมาชิก MDRT คนนี้ในองค์กรของคุณคืออะไร ความรับผิดชอบของบุคคลนี้ ในฐานะอาสาสมัครคืออะไร รวบรวมบทบาททั้งหมดในอดีตและปัจจุบัน

 • ผลกระทบจากอาสาสมัคร

โปรดบอกเราเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของสมาชิก MDRT คนนี้ในฐานะอาสาสมัครสำหรับ *องค์กรของคุณ บุคคลนี้มีผลกระทบต่องานของคุณอย่างไร *

E) สถานภาพขององค์กรและทางการเงิน

§ เอกสารแสดงสถานภาพด้านการกุศล

จัดเตรียมเอกสารจากรัฐบาลของคุณซึ่งระบุว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อการกุศลหากอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้อัปโหลดจดหมายรับรอง* IRS ขององค์กรที่แสดงการจัดประเภทที่มีคุณสมบัติเป็น 501(c)3*

§ งบประมาณรายปี (เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ)

งบประมาณการดำเนินงานประจำปีขององค์กรของคุณคือเท่าใด

§ งบการเงิน

อัปโหลดงบการเงินที่ตรวจสอบล่าสุดของคุณหากคุณไม่มีการตรวจสอบงบการเงินโปรดระบุงบดุล ที่เป็นปัจจุบันหรืองบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายหากอยู่ในสหรัฐอเมริกาคุณสามารถส่งแบบฟอร์ม* IRS 990 *ได้

§ ค่าใช้จ่ายของโครงการ (เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ)

โปรดระบุว่าจะใช้เงินทุนของมูลนิธิ MDRT อย่างไร โปรดให้ความเจาะจงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เกี่ยวกับโครงการที่ระบุข้างต้น  เงินเดือนพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้หากเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะด้าน ของโครงการ มูลนิธิ MDRT จัดลำดับความสำคัญของการให้เงินทุนด้านเงินเดือนสำหรับส่วนของ โครงการมากกว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายระดมทุน

F) คุณสมบัติ

§ *องค์กรของคุณมีคุณสมบัติในการจัดการปัญหาอย่างไร *ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ของคุณในส่วนนี้ของโครงการคืออะไร

G) เล่าเรื่องราวขององค์กรของคุณ

§ รูปภาพ -- อัปโหลดรูปภาพการทำงานของโครงการของคุณ

§ รูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

§ เรื่องราวของลูกค้า -- *บอกเราเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการของคุณ (*ไม่บังคับ)

H) จดหมายรับรองจากสมาชิก MDRT

§ จัดเตรียมจดหมายรับรองจากสมาชิก MDRT ที่ได้รับการรับรอง

**แนวทางสำหรับสมาชิก MDRT: นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะบอกคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณสนใจปัญหา หรือองค์กรนี้ และผลกระทบที่คุณได้รับจากการอาสาสมัครให้กับองค์กรนี้ จดหมายของคุณจะได้รับการประเมินเป็นส่วนประกอบของการสมัคร

จดหมายของคุณควรตอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งคำถาม:

o เหตุใดจึงสนใจองค์กรการกุศลนี้

o ทำไมคุณถึงคิดว่ามูลนิธิ MDRT ควรให้เงินทุนองค์กรการกุศลนี้ หากคุณรู้จักโครงการเฉพาะที่แสวงหาเงินทุนนี้ โปรดบอกเราว่าเหตุใดเราจึงควร ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการนี้โดยเฉพาะ

o คุณมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนตัวกับปัญหาใช่หรือไม่

ความยาวของจดหมายที่แนะนำ: 1 หน้า (350-500 คำ)

อภิธานศัพท์

แคมเปญเพื่อการระดมทุน:  กลยุทธ์การระดมทุนสำหรับเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือเพื่อเป้าหมายที่ หลากหลาย ซึ่งมักใช้สำหรับเป้าหมายเพื่อการกุศลที่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เช่น การซื้อที่ดินหรือ สร้างโครงสร้างใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระดมทุนจำนวนมากภายในระยะเวลาที่กำหนด


กองทุนแนะนำผู้บริจาค (DAF)
: เครื่องมือวางแผนการกุศลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อ การบริจาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณกุศล ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคบริจาคเพื่อการกุศลได้รับการหักภาษีทันที และแนะนำเงินช่วยเหลือจากกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป 

สมาชิก MDRT ที่ให้การรับรอง: สมาชิกของ Million Dollar Round Table (MDRT) ที่สนับสนุน LOI ขององค์กรการกุศลและขั้นตอนการสมัครโครงการ  Global Grant  จากมูลนิธิ MDRT

ทุนทรัพย์ที่บริจาค: ทรัพย์สินที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับเพื่อใช้สำหรับการกุศล การบริจาคเหล่านี้นำไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในการดำเนิน งานขององค์กรไม่แสวงหากำไรได้ 

เงินช่วยเหลือ: รางวัลที่เป็นเงินที่มอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อมอบทุนตามเป้าประสงค์ของโครงการเฉพาะ เงินช่วยเหลือเป็นของขวัญที่ไม่ต้องชำระคืน ในการพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือ องค์กรการกุศล ต้องดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้น

จดหมายสอบถาม (LOI): ขั้นตอนแรกในการขอรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นการแนะนำองค์กร การกุศลให้กับผู้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบว่าองค์กรมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านเงินทุนหรือไม่ หาก LOI ได้รับการอนุมัติ องค์กรจะถูกขอให้กรอกใบสมัครเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรการกุศลและโครงการที่พวกเขาแสวงหาเงินทุน การอนุมัติ LOI ไม่ใช่ การรับประกันว่าการสมัครรับเงินช่วยเหลือจะได้รับการอนุมัติ

พันธกิจหลัก: การสรุปอย่างเป็นทางการของเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งคือคำชี้แจงสั้นๆ เกี่ยวกับ การมีอยู่ขององค์กร